Travel Institut

GDPR

Níže uvedené informace o zpracování osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti se řídí platnými právními předpisy: nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb.

Správcem osobních údajů je Travel institut, Magion Praha, s. r. o, V Štíhlách 1311, 142 00 – Praha 4, IČO 264 657 44, tel. 776 007 844, email: info@travel-institut.cz

S osobními údaji pracujeme takovým způsobem, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby a zároveň musíme dodržet povinnosti vyplývající ze zákona. Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Přihlášením na kurz / zkoušku uděluje uchazeč souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování autorizovanou osobou Magion Praha, s. r. o., které zaslal/a přihlášku na kurz / ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu a dále fakturační údaje – bankovní spojení a údaje o platbách za kurzovné a poplatků za zkoušky.

Přístup k Vašim osobním údajům mají autorizovaní zástupci autorizované osoby a pověřené osoby Travel institut.

S osobnímu údaji pracujeme takovým způsobem, abychom byli schopni realizovat kurzy a zkoušky a vydávat Osvědčení o odborné způsobilosti, kde rozsah osobních údajů je určen kvalifikačním standardem.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo skartuje.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 12. 2020.

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

Item added to cart.
0 items -

0

Načítám stránku, malý moment