Travel Institut

Travel institut

Při vzdělávání průvodců vycházíme z naší třicetileté zkušenosti z cestovní kanceláře se zájezdy a expedicemi na 5 kontinentů, díky kterým víme, že osoba průvodce je pro kvalitní a úspěšný zájezd naprosto klíčová. Naším cílem je nabídnout průvodcům přínosné vzdělání v souvislostech propojujících domácí prostředí a svět, zaměřené na obecné vědomosti a dovednosti, schopné řešit i složité krizové situace racionálně a s respektem k lidem, přírodě a kultuře.

Průvodce cestovního ruchu 65-021-N

Zkouška profesní kvalifikace cestovního ruchu (kód 65-021-N) je od 1.1.2021 (dle zákona 159/1999 Sb. ve znění novely 117/2020 Sb.) vedle vzdělání v oborech cestovní ruch nebo historie jedinou státem uznávanou zkouškou pro získání průkazu průvodce vyššího, II. stupně. Tento zákon uložil všem průvodcům k provozování živnosti být držitelem jednoho z průkazů s platností od 1.3.2021 přičemž k průkazu I. stupně postačuje registrace a druhý stupeň má označovat kvalifikované průvodce, jejichž seznam bude veřejně dostupný na webu MMR a lze očekávat, že cestovní kanceláře budou do tohoto seznamu sahat při výběru průvodců. Profesní kvalifikace průvodce cestovního ruchu je univerzální zkouškou pro průvodce incomingu (Česká republika) i outgoingu (svět) s výjimkou horských průvodců, kteří jsou zvláštní vázanou živností.

Jako významnou část zkoušky lze uznat profesní kvalifikaci Průvodce Prahou (kód 64-028-N) včetně jazykové zkoušky, avšak pouze vykonané po 5.8.2013 z důvodu akreditace. Součástí průvodcovské zkoušky je i zkouška jazyková, kterou lze nahradit předložením certifikátu z libovolného cizího jazyka vyjma slovenského minimálně na úrovni B2 ze seznamu MŠMT. Tyto podmínky určilo Ministerstvo pro místní rozvoj, nemůžeme je nijak ovlivnit a musíme se jimi řídit. Všechny doklady, které mají být uznány, je zapotřebí ke zkoušce donést k ověření (originál nebo ověřenou kopii). O samotný průkaz se žádá buď prostřednictvím MMR, informace o průkazech a odkaz na formulář žádosti. Poplatek za vydání průkazu je 1000 Kč. Správní poplatek za změnu průkazu z I. stupně na II. stupeň je 200 Kč.

Ke zkoušce je možné se přihlásit přímo nebo s kurzem a to v plné verzi nebo pouze rozšiřujícím pro průvodce, kterým je možné uznat jako část zkoušky kvalifikaci Průvodce Prahou.

Dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákonem č. 117/2020 Sb., se do zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, vkládá nová třetí část, jež zavádí definici průvodce cestovního ruchu, průkaz průvodce, upravuje vydávání průkazu průvodce a zavádí seznam průvodců.

Chcete víc informací?


Nebojte se nám napsat

Item added to cart.
0 items -

0

Načítám stránku, malý moment